Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
ca ESEN
Tornar

Impost de Successions a Catalunya

22-01-2020
Impost de Successions a Catalunya
El passat dia, 16 de desembre de 2019, la Generalitat i els comuns van acordar una reforma tributària que afecta l'Impost de Successions, entre altres tributs.

Aquesta reforma tributària entrarà en vigor al llarg d'aquest any 2020. Tan bon punt sigui publicada, us farem arribar tota la informació de les novetats.

A continuació us fem un breu resum de la informació que ofereix la guia de l'Agència Tributària de la Generalitat de Catalunya el dia d'avui:

"L'impost sobre successions i donacions grava les adquisicions efectuades per persones físiques derivades de qualsevol dels diferents títols successoris reconeguts a la normativa sobre successions (Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions), entre els quals cal destacar el d'hereu, legatari, legitimari, fideïcomissari, etc."

Quan aquesta adquisició la realitza una persona jurídica (societat, fundació, etc.), l'operació tributa per l'impost sobre societats.

Són subjectes passius de l'impost i vénen obligats al seu pagament les persones causahavents, és a dir, aquelles que han rebut algun bé o dret en l'herència per qualsevol dels títols successoris regulats a la normativa.


Com es declara una herència?

Les herències i llegats s'autoliquiden mitjançant els models 660-650.

S'ha de fer una autoliquidació per cada persona obligada a liquidar l'impost, encara que no en resulti cap ingrés.


De quant temps disposem per declarar l'adquisició d'herència?

El termini per declarar l'adquisició és de 6 mesos des de la data de defunció. Durant els 5 primers mesos des de la data de defunció es pot demanar una pròrroga del termini per 6 mesos més. En aquest cas, s'han d'abonar interessos de demora pels dies prorrogats.

Si es decideix sol·licitar la pròrroga, la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

  • Certificació de l'acta de defunció del causant.
  • Relació de noms i adreces d'hereus declarats o presumptes, fent-hi constar el grau de parentiu en el moment de la defunció.
  • La situació i el valor aproximat dels béns i drets que componen l'herència.
  • El motiu de la sol·licitud.

La sol·licitud de pròrroga només la poden presentar les persones hereves, marmessores o administradores del cabal relicte.


Quina és la documentació necessària per adjuntar a l'autoliquidació?

Juntament amb la declaració i autoliquidacions de l'impost s'ha de presentar l'original i una còpia del document notarial, judicial o privat en què consti l'acceptació de l'herència. A més, cal presentar, llevat que s'hagi protocol·litzat en el document públic relatiu a l'operació que s'autoliquida, o s'hagi presentat en una autoliquidació anterior, els documents següents (originals i còpies que corresponguin):

a) Certificat de defunció del causant de la successió
b) Certificat del Registre general d'actes d'últimes voluntats)
c) Còpia autoritzada del testament, codicil, memòria testamentària o pacte successori.

En cas que no n'hi hagi cal aportar un dels documents següents:

- Acta de notorietat de declaració d'hereus intestats, si el parentiu entre transmitents i adquirents és el d'ascendents a descendents o a la inversa, o cònjuges i convivents en parella estable entre si.

- Declaració judicial dels hereus. Si no s'ha fet aquesta declaració, s'ha de presentar una relació dels presumptes hereus en la qual s'indiqui el parentiu de cadascun amb el causant.

d) Els contractes de les assegurances concertats pel causant o certificació de la companyia asseguradora, en cas d'assegurances col·lectives.

 
Podem ajornar o fraccionar el pagament?

La normativa tributària de recaptació preveu la possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament dels tributs quan la situació de tresoreria de les persones obligades els impedeix efectuar aquest pagament en el termini establert per la normativa, amb la meritació dels interessos de demora corresponents. A més, hi ha supòsits específics per a l'impost sobre successions i donacions.

 
Si necessiteu més informació o desitges fer alguna consulta, clica aquí